AKTUALNOŚCI
 

01.06.2018

 

Szanowni Państwo!
 
Respektując przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, dostosowując się do nowych wymogów, a także zapewniając należytą ochronę Państwa danych osobowych, uprzejmie informujemy, że:
 
w oparciu o art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – nazywane w dalszej części rozporządzeniem oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – nazywanej w dalszej części ustawą:
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ROMI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000492366 z siedzibą w Szufnarowej, Szufnarowa 169, 38-124 Wiśniowa.
2. Nie powołuje się inspektora ochrony danych, wobec braku takiego obowiązku na gruncie art. 37 rozporządzenia oraz motywu 91 rozporządzenia).
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług sprzedaży produktów, zawarcia i wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną, zgodnie z procedurami obowiązującymi w spółce, ewentualnego dochodzenia uprawnień wynikających z umowy, wykonywania ciążących na spółce obowiązków prawnych, w tym np. wystawiania faktur i dokumentów księgowych, marketingu bezpośredniego, tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne spółki, weryfikacji wiarygodności płatniczej na podstawie art. 6 ust 1 pkt b), c), f) rozporządzenia oraz zgodnie z treścią udzielonych Administratorowi zgód (art. 6 ust 1 pkt a rozporządzenia).
4. Przewidywanymi odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: instytucje publiczne uprawnione do odbioru i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo ze spółką, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora (na bazie odrębnych umów powierzenia), a także pracownicy i współpracownicy spółki lub tych podmiotów – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom nieupoważnionym. Dane zostaną udostępnione podmiotom wykazującym tytuł do ich udostępnienia, tj. sądom, organom ścigania, w procesach odzyskiwania należnych wierzytelności, organom ubezpieczeniowym i podatkowym, a także innym organom publicznym wykazującym należycie interes prawny.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, po jej rozwiązaniu lub po zakończeniu jej obowiązywania – przez okres przedawnienia roszczeń wobec spółki lub kontrahenta, oraz przez czas niezbędny wynikający z odrębnych przepisów dotyczących przechowywania dokumentacji księgowej, rachunkowej.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, w uzasadnionych przypadkach usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia przysługuje także Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia oraz ustawy.
9. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub/i umownym. Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości zawarcia umowy, a także brak możliwości kontaktu.
10. W celu ułatwienia kontaktów handlowych możemy poprosić Panią/Pana o przekazanie nam dodatkowych danych osobowych. Możemy prosić Panią/Pana o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w jasno i konkretnie określonym celu, innym niż wykonanie i realizacja umowy, której Pani/Pan jest stroną. Udzieloną nam zgodę może Pani/Pan w każdej chwili wycofać. Jednakże wycofanie to nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych przed cofnięciem zgody.
11. Obecnie nie planujemy przekazywać Pani/Pana danych poza obszar EOG czyli Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
12. Aby uzyskać więcej informacji na temat przysługujących Pani/Panu praw oraz o sposobach ich realizacji, lub w razie jakichkolwiek pytań lub żądań, prosimy o kontakt listowny na podany wyżej adres spółki lub pod adresem e-mail: romi.folres@folres.pl
13. W zakres czynności przetwarzania danych osobowych może wchodzić profilowanie danych, czyli zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych w celu oceny określonych czynników osobowych, poprzez analizę i prognozę w szczególności takich aspektów jak efekty pracy, sytuacja ekonomiczna, zdrowie, preferencje osobiste, zainteresowania, wiarygodność, zachowanie, lokalizacja oraz przemieszczenie się. Skutkami czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim jest dobór oferty handlowej i ewentualne przesyłanie korespondencji marketingowej. Sprzeciw w stosunku do czynności profilowania, jak również wszelkie inne uprawnienia osoby, której dane dotyczą można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora wskazane we wstępie.

 

 


20.12.2013
Informacja  o  naborze   ofert   na  ROLOMAT (zautomatyzowana zgrzewarka do worków foliowych nawiniętych na rolkę) w  ramach  projektu pn.

 

 

„Wzrost konkurencyjności firmy ROMI Sp. Jawna, poprzez zakup innowacyjnego parku maszynowego” w oparciu  o  specyfikację jak  w  załączonym zapytaniu.

Termin składania oferty upływa w dniu: 10 stycznia 2014r.

 


6.12.2011


3 października 2011 roku została podpisana umowa pomiędzy Firmą RoMi a Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego rozpoczynającą realizację projektu „Rozwój firmy RoMi dzięki implementacji mechanizmu automatycznej wymiany danych”. Wysokość dofinansowania przyznana na realizację projektu wynosi 79 230,00 zł

Głównym celem projektu w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” , Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” jest implementacja mechanizmu automatycznej wymiany danych w firmie RoMi.

W ramach projektu zostanie zbudowana platforma automatycznej wymiany danych typu Bussines to Bussines funkcjonująca o oparciu o work flow, dzięki której zautomatyzowane zostaną procesy biznesowe takie jak: zarządzanie sprzedażą, procesem zamówień oraz reklamacji.

 

 


 

31.08.2011

Informacja o naborze ofert na wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej w oparciu o załączone do niniejszego zapytania warunki przyłączenia nr 1016 do podmiotu III grupy przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 15 kV w ramach projektu pn.
„Dywersyfikacja produkcji firmy RoMi s.j. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania folii trójwarstwowej” w oparciu  o  specyfikację jak  w  załączonym zapytaniu.

Termin składania oferty upływa w dniu: 9.09.2011 r.

załącznik
warunki str1   warunki str2   warunki str3

 


 

12.11.2010

Informacja  o  naborze   ofert   na  Linię do  wytłaczania  folii  3-warstwowej  metodą  rozdmuchu z  poliolefin   w  ramach  projektu pn.
„Dywersyfikacja produkcji firmy RoMi s.j. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania folii trójwarstwowej” w oparciu  o  specyfikację jak  w  załączonym zapytaniu.

Termin składania oferty upływa w dniu: 30.11.2010 r.

 


 

10.08.2010

W związku z realizacją projektu „Dywersyfikacja produkcji firmy RoMi s.j. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania folii trójwarstwowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 zapraszamy do składania ofert na:
- Budowę hali produkcyjnej.

Szczegółowe warunki jakie powinna spełniać każda oferta zostały określone w zapytaniu ofertowym dostępnym tutaj:
załączonym zapytaniu.

Termin składania oferty upływa w dniu: 31.08.2010 r.